Het bedrijf Jacodis dat de winkel “La Grande Epicerie” exploiteert, zorgt voor uw privacy en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetten die van toepassing zijn op de privacy.

 

  1. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “gegevens” genoemd), zoals bepaald in het algemeen reglement inzake gegevensbescherming.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Jacodis SA, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1331 met ondernemingsnummer BE 0459.273.026, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (hierna de naamloze vennootschap Jacodis genoemd).

De naamloze vennootschap Jacodis heeft binnen haar onderneming een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, in de persoon van Jean-Marc Vanberghem. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via: jmvb@grandeepicerie.be

 

  1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

Het doel van de verwerking van uw gegevens is de registratie en verwerking van uw sollicitatie voor een vacature in ons bedrijf. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een beslissing te kunnen nemen vóór het sluiten van een arbeidsovereenkomst, en dit is in het legitieme belang van het bedrijf Jacodis, namelijk het belang om u te kunnen beoordelen alvorens te besluiten u een dienstbetrekking aan te bieden. Als u wordt aangenomen, gebruikt Jacodis uw gegevens ook voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst.

Als u niet wordt aangenomen, bewaren wij uw gegevens en uw curriculum vitae voor een periode van 2 jaar om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen als zich in de toekomst mogelijkheden voordoen die aansluiten bij uw ervaring.

 

 

  1. Welke categorieën van persoonlijke gegevens?

 

De gegevens bevatten alle informatie over u op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken, zal de gegevensverwerking voornamelijk het volgende omvatten:

– standaardgegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam/voornamen, adres, enz.);

– persoonlijke gegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, enz.);

– uw foto;

– mogelijke connecties/aansluitingen;

– informatie over uw beroepservaring (profiel, gegevens over vorige werkgevers, beëindiging van de laatste jobs en verrichte werkzaamheden, speciale projecten, enz.);

– indien van toepassing, indien u in het bezit bent van een werk- en/of verblijfsvergunning in de Europese Economische Ruimte (EER);

– informatie over uw opleiding (diploma’s, getuigschriften, stages, speciale opleidingen, enz.);

– taalvaardigheden;

– alle andere persoonlijke informatie die u in uw sollicitatie aan ons communiceert, met betrekking tot de uitvoering van uw taken;

– digitale evaluatie via het internet (aanwezigheid op sociale netwerken), voor zover deze aanwezigheid voor ons openbaar is;

– alle andere persoonsgegevens die volgens de wet moeten worden verwerkt.

U bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken maar in bepaalde gevallen kan de openbaarmaking ervan van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

 

  1. Personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens

De manager en het administratief personeel zullen toegang hebben en dit enkel en alleen met het oog op het bereiken van de bovenvermelde doelstellingen.

  1. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst, bewaren wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na afloop van de sollicitatieprocedure, voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

  1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met Jacodis voor de volgende verzoeken:

– Inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens;

– Beperking van de verwerking of geschil met betrekking tot de verwerking en overdracht van uw gegevens;

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) indien u van mening bent dat Jacodis niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen:

– Per e-mail: info@grandeepicerie.be

– Schriftelijk naar het volgende adres: De naamloze vennootschap Jacodis NV – Klantendienst – Waterloosesteenweg, 1331 te 1180 Brussel.

We vragen u om het onderwerp van uw verzoek duidelijk aan te geven en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen die alleen door het bedrijf Jacodis zal worden gebruikt om de rechten die u uitoefent uit te voeren.

 

  1. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de beperkingen die worden opgelegd door de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingsregels.

 

  1. Bevestiging

Door mijn sollicitatie in te dienen, bevestig ik dat ik dit privacybeleid heb gelezen en begrepen en dat ik akkoord ga met de inhoud ervan.