Het bedrijf Jacodis dat de winkel “La Grande Epicerie” exploiteert, zorgt voor het respecteren van uw privacy en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetten die van toepassing zijn op de privacy.

Verordening nr. 2016/679, bekend als de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), is een verordening van de Europese Unie die de referentietekst is voor de bescherming van persoonsgegevens. Het versterkt en harmoniseert de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Na vier jaar van wetgevingsonderhandelingen is deze verordening uiteindelijk op 14 april 2016 door het Europees Parlement aangenomen. De bepalingen ervan zijn vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing in alle 28 lidstaten van de Europese Unie.

We raden u aan om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen, evenals de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze websites.

Door gebruik te maken van onze website of door gebruik te maken van de producten en diensten die de naamloze vennootschap Jacodis aanbiedt of door deel te nemen aan onze acties, aanvaardt u uitdrukkelijk de manier waarop de naamloze vennootschap Jacodis persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “gegevens” genoemd), zoals bepaald in het algemeen reglement inzake gegevensbescherming.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

De naamloze vennootschap Jacodis, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, 1331 en ondernemingsnummer BE 0459.273.026, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (hierna Jacodis genoemd).

De verantwoordelijke verwerkt de gegevens van de gebruikers op correcte wijze en kan passende veiligheidsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Jacodis heeft een verantwoordelijke voor gegevensbescherming, Jean-Marc Vanberghem. U kunt contact met hem opnemen voor elke vraag via: jmvb@grandeepicerie.be

Om uw rechten uit te oefenen, vragen wij u echter eerst gebruik te maken van de mogelijkheden die in artikel 5 worden geboden.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Jacodis verbindt zich ertoe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde informatie en gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, niet-intentionele wijziging, beschadiging, toevallige of ongeoorloofde toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van gegevens.

Om deze beveiliging te waarborgen maakt Jacodis, onder andere, gebruik van een versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, firewalls, antivirus analyses, toegangscontroles, logboeken, back-ups.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en de toegang wordt alleen verleend voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Als Jacodis met onderaannemers werkt voor de realisatie van de verschillende diensten en producten die het aanbiedt, zal het de nodige afspraken maken met deze onderaannemers om de bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Daarnaast hebben we het nodige beleid en de nodige procedures binnen onze organisatie geïntegreerd en hebben we een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

 1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

 • u vult een formulier in (online);
 • u neemt deel aan een wedstrijd of een actie die door het bedrijf Jacodis wordt georganiseerd, zowel online als offline;
 • u gebruikt onze producten en diensten, zowel online als offline;
 • u een bestelling plaatst of aankopen doet;
 • een bestelling wordt gevalideerd en verzonden;
 • u abonneert zich op een “nieuwsbrief” of een informatiebrief;
 • u dient vrijwillig uw curriculum vitae;
 • u neemt deel aan opiniepeilingen en enquêtes;

Jacodis kan uw gegevens rechtstreeks verzamelen of verkrijgen van derden, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven aan deze derden.

Jacodis verzamelt de volgende categorieën gegevens:

 • administratieve- en contactgegevens: aan de hand van deze gegevens kunnen wij u identificeren, contact met u opnemen of de door u gevraagde diensten uitvoeren. Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, taal, e-mailadres, enz.
 • gegevens over uw aankoopgedrag en gegevens over het gebruik van onze producten en diensten. Wij gebruiken deze gegevens, onder andere, om u als klant een betere en mogelijk meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en om u specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen aanbieden.
 • gegevens die door derden worden verstrekt, zoals samenstelling van het gezin, adresverificatie;
 • gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u een klacht indient of contact met ons opneemt m.b.t. specifieke vragen.

4. Verwerking van de gegevens

De naamloze vennootschap Jacodis verwerkt uw gegevens voor specifieke en uitdrukkelijke omschreven doeleinden en zal uw gegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Jacodis kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om producten en diensten aan te bieden en de diensten die wij u aanbieden te optimaliseren en te verbeteren.

Dit betekent dat Jacodis uw gegevens kan verwerken om het aanbod van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit houdt in: het vragen om feedback over onze producten en diensten, gegevens die wij verkrijgen door contact met onze klantendienst.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren.

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over u te bewaren en/of te verstrekken aan autoriteiten en/of rechtbanken, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en verplichte communicatie van gegevens in het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek.

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke/juridische gronden:

 • Uw toestemming: bijv. voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • Een contract dat u heeft afgesloten met de Jacodis NV;
 • Een legitiem belang van de naamloze vennootschap Jacodis en dit na een grondige en weloverwogen analyse van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren;
 • Wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding, verplichte identificatie van de gebruiker van een prepaid telefoonkaart) met inbegrip van alle maatregelen die door de bevoegde overheden worden opgelegd in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie (mogelijke tracering, verplichte temperatuur registratie, enz.)

In het kader van de hierboven vermelde verwerkingen kan Jacodis contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te informeren over zijn producten en diensten, voor de facturatie en voor administratieve doeleinden. U kunt de wijze kiezen waarop Jacodis contact met u mag opnemen:

 • Per e-mail;
 • Per sms;
 • Via de post;
 • Via sociale media.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden door de naamloze vennootschap Jacodis voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen op de volgende adressen:

 • Per e-mail: info@grandeepicerie.be
 • Schriftelijk aan het volgende adres: De naamloze vennootschap Jacodis SA – Klantendienst – Waterloosesteenweg 1331, 1180 Brussel.

De naamloze vennootschap Jacodis zal de verzamelde gegevens in geen geval aan derden doorgeven, behalve:

 • als u ons uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • in gevallen die door de wet worden bepaald;
 • als we verplicht zijn dit te doen in het kader van reglementaire bepalingen of rechtszaak; of
 • op verzoek van de wetgevende of gerechtelijke autoriteiten.

Daarnaast kan de naamloze vennootschap Jacodis een beroep doen op bepaalde onderaannemers zoals ICT-bedrijven voor het onderhoud en de exploitatie van haar websites. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zorgen ervoor dat deze onderaannemers uw gegevens op een veilige, respectvolle en zorgvuldige manier beheren in overeenstemming met onze instructies en dat zij deze, in geen geval, aan derden doorgeven.

 1. Uw rechten

Als klant heeft u altijd specifieke rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder vindt u een beschrijving van deze rechten, inclusief hoe u ze kunt uitoefenen. U heeft altijd het recht om inzage te krijgen van uw gegevens door schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen:

 • Per post: info@grandeepicerie.be
 • Schriftelijk aan het volgende adres: De naamloze vennootschap Jacodis SA – Klantendienst – Waterloosesteenweg 1331, 1180 Brussel.

U heeft altijd het recht om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te laten verwijderen of te corrigeren.

 • Per telefoon op 02/375.22.75
 • Per mail: info@grandeepicerie.be
 • Schriftelijk aan het volgende adres: De naamloze vennootschap Jacodis SA – Klantendienst – Waterloosesteenweg 1331, 1180 Brussel.

Als klant heeft u, in bepaalde door de wet gedefinieerde gevallen, het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens, om de verwerking van uw gegevens te beperken of om uw eerder verleende toestemming voor een specifieke verwerking van uw gegevens in te trekken. U kunt dit doen door schriftelijk contact met ons op te nemen:

 • Per mail: info@grandeepicerie.be
 • Schriftelijk aan het volgende adres: De naamloze vennootschap Jacodis SA – Klantendienst – Waterloosesteenweg 1331, 1180 Brussel.

Bij de uitoefening van uw recht om de verwerking te beperken of u daartegen te of om uw toestemming in te trekken, vragen wij u, om duidelijk, aan te geven tegen welke verwerking(en) u bezwaar heeft of welke toestemming u wenst in te trekken.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u ons een bewijs van uw identiteit te bezorgen om elke ongeoorloofde bekendmaking of onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. Wij vragen u daarom een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie wordt door ons alleen gebruikt om de rechten die u uitoefent af te dwingen.

Volledigheidshalve, informeren wij u ook over uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien de naamloze vennootschap Jacodis niet reageert op uw verzoek of uw verzoek weigert of indien ons antwoord niet aan uw verwachtingen zou voldoen. U heeft dit recht eveneens wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door de naamloze vennootschap Jacodis onrechtmatig zou zijn.

 1. Cookies en andere technologieën

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens te communiceren. Het gebruik van bepaalde producten of diensten (bijvoorbeeld een contactformulier) brengt echter een verplichting met zich mee om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Onze website maakt gebruik van “cookies”, d.w.z. kleine stukjes informatie die door de browser op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen en die ons in staat stellen om bepaalde informatie over de gebruikers van onze website te registreren (bijv. taal, duur van uw bezoek aan de pagina, …).

Cookies worden gebruikt op onze website om u een betere service te kunnen bieden door ons bijvoorbeeld te informeren over uw taal, door u te identificeren bij een volgend bezoek aan de website, etc. Ze helpen de website beter aan te passen aan uw behoeften, voorkeuren en comfort.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of de reclame op een website meer gepersonaliseerd te maken. Cookies kunnen zelf geen informatie verzamelen die is opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet of in uw bestanden.

  1. Welke soorten cookies gebruiken we?

Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Essentiële cookies: zijn nodig om de website te gebruiken en zorgen voor een veilige identificatie. Bijvoorbeeld, navigatie op de website, toegang tot persoonlijke gegevens;
 • Functionele cookies: maken de site gemakkelijker te gebruiken en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies zijn bedoeld om gegevens op te slaan ten einde uw ervaring op de website te verbeteren. Bijvoorbeeld, taal, presentatievoorkeuren, zoeken die u in het verleden hebt ingevoerd;
 • Prestatiecookies: worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld om bezoekers te tellen, de meest bezochte pagina’s op te sommen, klikgedrag (bijvoorbeeld hoe lang u de site bezoekt, welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer);
 • Reclame-cookies: past advertenties aan op basis van uw surfgedrag, demografische gegevens en gebruiksgegevens. Op deze manier kunnen we onze advertenties reëler maken en kunnen we ze beter afstemmen op uw interesses;
 • Cookies voor website-analyse: zijn er voor statistische doeleinden en om de website aan te passen aan de behoeften en interesses van de bezoekers en ook om ons in staat te stellen te bepalen hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen veroorzaken, enz. Zo kunnen we het internetverkeer analyseren en het gebruikersgedrag in kaart brengen.

In dit verband maken we gebruik van Google Analytics, de analytische dienst van Google Inc. De door de cookies gegenereerde informatie m.b.t. het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de VS of elders. Deze cookies slaan, onder andere, de volgende informatie op: de bezochte pagina’s, de tijd die op de site is doorgebracht, het IP-adres, maar ook het materiaal waarop is geklikt en het scrollen van de pagina’s waarop is geklikt.

Sommige cookies kunnen door derden, bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Pinterest, onder hun eigen verantwoordelijkheid worden geplaatst. In dit geval raden wij u aan het privacybeleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

  1.   Cookiebeheer

Indien u dat wenst kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen, raden wij u aan de ondersteuningssite van uw browser te controleren:(https://support.google.com;https://support.mozilla.org; https://support.microsoft.com/).

Indien u dit wenst, kunt u onze cookies bij uw eerste bezoek weigeren of via de instellingen van uw browser weigeren. Ga naar “Hulpmiddelen”, “Internetopties”, “Algemeen”, “Bladergeschiedenis”, “Verwijderen”, “Cookies verwijderen”.

U kunt de acceptatie van het gebruik van cookies individueel of globaal beheren voor de sites die u bezoekt. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat onze website niet meer correct wordt weergegeven.

 1. Logbestanden

Naast de registratie van persoonlijke gegevens, kan het bedrijf Jacodis ook informatie registreren wanneer u de website bezoekt in de vorm van logbestanden die de activiteiten op de websites registreren (bijvoorbeeld uw IP- adres en tijdstippen waarop u elke pagina hebt bezocht).

Deze informatie wordt alleen verzameld voor statistische doeleinden en om onze website voortdurend te verbeteren.

 1. Duur van de opslag

Jacodis bewaart uw gegevens slechts zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn of zolang wij u kunnen dienen conform ons privacybeleid. In dit verband zal Jacodis een jaarlijkse beoordeling maken. Natuurlijk behoudt u altijd uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

 1. Wijzigingen

Jacodis behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 8 november 2018.

Contactgegevens van het bedrijf en de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Bedrijfsnaam: Jacodis N.V.

Centraal en hoofdkantoor: Waterloosesteenweg, 1331 te 1180 Brussel, België

Tel: 02 375 22 75

Fax:02 375 77 67

E-mail: info@grandeepicerie.be

R.P.M. Brussel – Btw-nummer: BE 0459.273.026 Website: http://www.grandeepicerie.be

Manager gegevensbescherming: Jean-Marc Van Berghem E-mail: jmvb@grandeepicerie.be